Privacyverklaring

interimMakers is verantwoordelijk voor de verwerking van je persoonsgegevens. Wij zijn gevestigd aan de Oude Rijksstraatweg 12e, 3941 BR in Doorn. Wij verwerken je persoonsgegevens zorgvuldig en dragen zorg voor een passende beveiliging. Deze privacyverklaring geeft weer hoe wij omgaan met je persoonsgegevens. Daarnaast beschrijft deze verklaring welke rechten je hebt op het gebied van privacy.

 

 1. Wie is verantwoordelijk voor de verwerking van je persoonsgegevens?
  interimMakers is verantwoordelijk voor al je persoonsgegevens die worden verwerkt zodra je je direct of via de website interimmakers.nl bij ons aanmeldt of als je op een andere manier met ons in contact treedt. We kunnen ook gegevens van je verzamelen indien je deze hebt geplaatst op publieke middelen waaruit zou kunnen blijken dat je geïnteresseerd bent in werkgerelateerde dienstverlening. In dat geval zullen we je benaderen of je interesse hebt om met ons kennis te maken met inachtneming van deze Privacyverklaring.

 

 1. Welke persoonsgegevens verzamelen we van je?
  We verwerken de persoonsgegevens die noodzakelijk zijn voor onze dienstverlening. Aanvullende gegevens kunnen wenselijk zijn om de dienstverlening beter te kunnen afstemmen op je wensen en kwaliteiten of om te voldoen aan meer specifieke vragen of verplichtingen vanuit opdrachtgevers. Je bent zelf verantwoordelijk voor juistheid en relevantie van de gegevens die je verstrekt. Meer specifiek gaat het om, onder andere, de volgende (documenten met) persoonsgegevens:

  • NAW gegevens, mailadres en andere contactgegevens
  • geboortegegevens, leeftijd, geslacht
  • curriculum vitae (CV), informatie over opleidingen, trainingen, stages, werkervaring, lidmaatschap vakvereniging en huishouden
  • KvK nummer en registratienummer (bv BIG)
  • gegevens over beschikbaarheid en verlof
  • andere gegevens die van belang (kunnen) zijn in het kader van de beoordeling van de geschiktheid van de kandidaat, bijvoorbeeld referenties en getuigschriften
  • pasfoto – op vrijwillige basis.

 

 1. Waarom verzamelen wij je persoonsgegevens?
  Je persoonsgegevens worden door interimMakers onder andere verwerkt voor de volgende doeleinden:

  • Je aanbiedingen te kunnen doen en/of informatie te kunnen verstrekken over nieuwe opdrachten en overige activiteiten en deze beter te kunnen afstemmen op je wensen en kwaliteiten.
  • Je een mail te kunnen sturen met nieuwe opdrachten die interessant voor je kunnen zijn, uitsluitend indien je je daarvoor hebt aangemeld.
  • Je geschiktheid en beschikbaarheid te kunnen beoordelen in verband met bemiddeling naar een opdracht, waarbij ook gebruik gemaakt kan worden van referentiechecks.
  • Een bemiddelingsrelatie met je aan te gaan en te onderhouden en hiervoor de relevante administratie uit te voeren.
  • Een opdracht bij een opdrachtgever te kunnen vastleggen in een margeovereenkomst tussen jou en interimMakers, en op verzoek een opdrachtovereenkomst tussen jou en de opdrachtgever.

 

 1. Met wie kunnen wij je persoonsgegevens delen?
  interimMakers kun je persoonsgegevens doorgeven aan haar opdrachtgevers, onderaannemers (die namens haar diensten verlenen of opdrachten uitvoeren), leveranciers en andere zakelijke relaties. Wij zullen jou altijd eerst (schriftelijk of mondeling) om toestemming vragen deze gegevens te delen. De verstrekking van de persoonsgegevens geschiedt op basis van een gerechtvaardigd belang, wettelijke verplichting en/of ter uitvoering van de overeenkomst in overeenstemming met de doelen zoals genoemd bij “Waarom verzamelen wij je persoonsgegevens”.

 

 1. Hoe lang bewaren wij je persoonsgegevens?
  In overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming bewaren wij je gegevens zo lang dit nodig is voor de doeleinden waarvoor wij je gegevens verwerken. Om ervoor te zorgen dat al je gegevens worden verwijderd in overeenstemming met het beginsel van gegevensminimalisering en de Algemene Verordening Gegevensbescherming, heeft interimMakers een intern data retentiebeleid ontwikkeld.

  1. Kandidaten (nog) niet via interimMakers bemiddeld
   Je bemiddelingsgegevens (CV, werkervaring, opleiding, e.d.) zijn beschikbaar tot vijf jaar na het laatste contact indien je niet via interimMakers bent bemiddeld. Je krijgt tussentijds en in ieder geval twee jaar na het laatste contact een bericht van ons dat je bij ons staat ingeschreven. Indien je niet bemiddeld wilt worden, kun je jezelf uitschrijven door een mail te sturen naar info@interimmakers.nl of via een button in de mails met nieuwe opdrachten die je van ons ontvangt. Je wordt dan niet meer benaderd en bemiddeld door interim Je persoonsgegevens zijn nog 30 dagen beschikbaar in een afgeschermde omgeving. In deze afgeschermde omgeving zijn je gegevens enkel beschikbaar voor interimMakers onder strikte voorwaarden overeenkomstig de daarvoor gestelde doelen en termijnen. Na afloop van genoemde termijnen worden je gegevens definitief verwijderd.
  2. Kandidaten via interimMakers bemiddeld
   Je persoonsgegevens zijn beschikbaar tot twee jaar na einde van de opdracht. Indien je niet meer bemiddeld wilt worden, kun je jezelf uitschrijven door een mail te sturen naar info@interimmakers.nl of via een button in de mails met nieuwe opdrachten die je van ons ontvangt. Je wordt dan niet meer benaderd en bemiddeld door interim Je persoonsgegevens worden in dat geval na twee jaar gearchiveerd in een afgeschermde omgeving. Je persoonsgegevens zijn dan enkel beschikbaar voor interimMakers onder strikte voorwaarden overeenkomstig de daarvoor toepasselijke doelen en termijnen.
  3. Persoonsgegevens van zakelijke relaties
   Dit gaat om contactgegevens van medewerkers van opdrachtgevers, leveranciers, referenten en elke andere instantie waarmee wij een zakelijke relatie onderhouden. interimMakers verwerkt de persoonsgegevens van betrokkenen die werkzaam zijn voor ondernemingen waarmee wij zaken doen (1) voor het doen van aanbiedingen voor en/of verstrekken van informatie over de dienstverlening en overige activiteiten en (2) een zakelijke relatie te onderhouden en (3) een opdrachtovereenkomst te sluiten en te onderhouden. We verwerken onder andere de volgende persoonsgegevens van zakelijke relaties: namen, contactgegevens en functies van contactpersonen. interimMakers kan de van haar zakelijke relaties verkregen persoonsgegevens doorgeven indien dit nodig is ter verwezenlijking van de doelstellingen van de zakenrelatie dan wel ten behoeve van de bemiddeling. Deze gegevens kunnen worden doorgegeven aan kandidaten (interim professionals), zakenpartners en onderaannemers die namens haar diensten verlenen, en in alle overige gevallen waarin interimMakers hiertoe verplicht kan worden, bijvoorbeeld door een gerechtelijk bevel of rechterlijk vonnis. interimMakers heeft de nodige maatregelen getroffen om te verzekeren dat alle doorgegeven persoonsgegevens adequaat worden beschermd.

 

 1. Wat zijn je rechten?
  Voor kandidaten (interim professionals) en zakelijke relaties: als je inzage wenst in je totale persoonsgegevensverwerking en/of gegevens wilt wijzigen of verwijderen die je zelf niet kunt aanpassen, dan kun je contact opnemen met je contactpersoon bij interimWil je gebruik maken van je rechten? Afhankelijk van het type en de omvang van je verzoek, kunnen wij je vragen om je verzoek schriftelijk in te dienen. Overeenkomstig de Algemene Verordening Gegevensbescherming heb je, als de betrokkene, onder meer de volgende rechten ten aanzien van interimMakers:

  • Recht van inzage. Je kunt op elk gewenst moment vragen om informatie met betrekking tot al je gegevens die wij bewaren. Deze informatie heeft, onder meer, betrekking op de gegevenscategorieën die wij verwerken, het doel waarvoor de persoonsgegevens worden verwerkt, de herkomst van de gegevens, en – indien van toepassing – de ontvangers aan wie wij de gegevens hebben gestuurd. Je kunt gratis een (digitale) kopie van je gegevens van ons ontvangen.
  • Recht op rectificatie. Je kunt ons vragen om je gegevens te corrigeren. Wij zullen de nodige maatregelen treffen om de door ons verwerkte gegevens van jou juist, volledig en up-to-date te houden, gebaseerd op de meest recente informatie die wij hebben.
   Recht op het wissen van je gegevens: Je kunt ons vragen om je gegevens uit onze systemen te verwijderen. Dit kan onder andere wanneer je gegevens niet langer nodig zijn voor de doelen waarvoor wij deze hebben ontvangen, je bezwaar maakt tegen de verwerking van je gegevens en interimMakers geen grond heeft om je gegevens te verwerken of wanneer je gegevens onrechtmatig door ons zijn verwerkt. Wij kunnen echter niet voldoen aan ieder verzoek tot het wissen van je gegevens. Zo hebben wij je gegevens nodig om rechtsvorderingen te doen gelden of uit te voeren, of ons tegen rechtsvorderingen te verweren.
  • Recht op beperking van verwerking. Je kunt ons vragen of wij de verwerking van je gegevens (tijdelijk) beperken. Dit is mogelijk indien je de juistheid van de gegevens betwist, indien je van mening bent dat de persoonsgegevens niet langer nodig zijn voor de doeleinden of indien je van mening bent dat de verwerking van je persoonsgegevens door interimMakers onrechtmatig is.
  • Recht op overdraagbaarheid van gegevens. Op verzoek kun je een kopie van je gegevens ontvangen, zodat je deze gegevens kunt doorsturen naar een derde partij.
   Recht van bezwaar: Je kunt bezwaar maken tegen de verwerking van je gegevens. In dat geval zullen wij je gegevens niet langer verwerken. Laatstgenoemde is niet van toepassing indien wij kunnen aantonen dat er dwingende, verdedigbare gronden voor verwerking zijn die zwaarder wegen dan jouw belangen of indien wij je gegevens nodig hebben om rechtsvorderingen te doen gelden of uit te oefenen, of ons tegen rechtsvorderingen te verweren.
  • Tijdslimieten voor naleving van de rechten van de betrokkenen. Wij doen er alles aan om binnen 30 dagen aan je verzoek te voldoen.
  • Klachten aan toezichthoudende autoriteiten. interimMakers neemt je voorbehouden en rechten zeer serieus. Als je echter van mening bent dat wij je klachten of voorbehouden niet naar behoren hebben afgehandeld, heb je het recht om een klacht in te dienen bij de verantwoordelijke gegevensbeschermingsautoriteit, de Autoriteit Persoonsgegevens.

 

 1. Beveiliging
  interimMakers doet er alles aan om je persoonsgegevens optimaal te beveiligen tegen onrechtmatig gebruik. Wij doen dit aan de hand van fysieke, administratieve, organisatorische en technische maatregelen. Bijvoorbeeld: alleen geautoriseerden hebben toegang tot de gegevens. Met de gegevensbeheerder met wie interimMakers samenwerkt zijn we overeengekomen dat zij de persoonsgegevens eveneens optimaal beveiligen.

 

 1. Vragen, opmerkingen, klachten
  Heb je vragen, opmerkingen of klachten over de bescherming van je persoonsgegevens door interimMakers, neem dan contact op via het contactformulier op onze website (interimmakers.nl) of via mail info@interimmakers.nl. Je kunt ons ook telefonisch bereiken op +31 (0)6 12 84 70 10.

 

 1. Wijzigingen
  interimMakers kan van tijd tot tijd veranderingen, aanvullingen of wijzigingen aanbrengen in haar Privacyverklaring. De meest actuele Privacyverklaring is in te zien op interimmakers.nl. Deze versie is opgesteld op 25 mei 2018.